Collective DC is an expensive option

‘Collectief dc is superieur aan individueel dc’, beweerde Erik Daae onlangs in een opiniestuk op deze site. Die stelling is slecht onderbouwd en gaat voorbij aan het feit dat de kosten van cdc een veelvoud bedragen, meent Myrthe Oosterhout.

Wat de voorzitter van de Stichting Pensioenbehoud betreft, is de keuze die sociale partners moeten maken in de discussie over het pensioenstelsel een no-brainer. De collectieve dc-voorziening verdient volgens Daae de voorkeur, omdat die een hoger en vastgesteld doelpensioen voor de deelnemer oplevert dan individuele dc-voorziening, bij dezelfde of lagere kosten voor de werkgever. Het betoog berust voor een groot deel op onjuiste aannames, kort-door-de-bocht redenaties en verouderde denkbeelden. De onderbouwing laat zich eenvoudig ontkrachten en de conclusie moet zijn dat zorgvuldige afweging vereist is.

Bijstortverplichting
Deelnemers aan een cdc-regeling dragen, anders dan Daae beweert, wel degelijk beleggings- en langleven-risico. Deelnemers aan een pensioenregeling zonder de bijstortverplichting van de werkgever kunnen dat bevestigen. Tientallen (bedrijfstak-)pensioenfondsen hebben moeten korten of hebben minder dan beoogd pensioen opgebouwd. Het deelnemersrisico is niet wezenlijk anders dan bij een idcregeling, en van voordeel is dan ook geen sprake.

Lees het volledige artikel van Pensioen Pro.

Myrthe Oosterhout is senior consultant bij Focus Orange. Als consultant begeleidt zij werkgevers en pensioenfondsen bij grote veranderingen in de pensioentoezegging en/of -uitvoering.

Popular posts

Share this article

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll to Top